VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 10:1:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 10:15:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 445 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 10:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 9:59:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 10:16:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 10:16:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 105 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 10:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 120 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 10:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 6:52:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 901  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.