VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 65 xem
Xem lần cuối 23.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 127 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 19:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 505 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:28:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 63 xem
Xem lần cuối 12.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 95 xem
Xem lần cuối 3.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 45 xem
Xem lần cuối 48.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:51-54
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 85 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 18:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 67 xem
Xem lần cuối 14.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 15:9:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 15:9:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 902  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.