VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 53.73 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 18.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 170 xem
Xem lần cuối 7.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 74 xem
Xem lần cuối 11.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 104 xem
Xem lần cuối 32.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 34 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 1:1:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 15:54:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 148 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 22:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:18; Ê-phê-sô 3:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; 118 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 7:10:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.