VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 391 xem 5 lưu
Xem lần cuối 24.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 8:7:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 128 xem 1 lưu
Xem lần cuối 47.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 8:42:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 462 xem 7 lưu
Xem lần cuối 40.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 8:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 113 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 8:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 428 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 1:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 9:50:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 901  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.