VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2019; P: 12/4/2019; 695 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 21:26:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 252 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 8:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 427 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 15:22:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/22/2020; P: 3/30/2020; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 2:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Sáng-thế Ký 50:20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 15:32:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13; Lu-ca 11:9-10; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 18:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1895 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 6:55:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1639 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 6:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 1346 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 10:2:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 22:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 967  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.