VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 742 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 17:14:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 259 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 4:56:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 638 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 6:23:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 11:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 337 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 22:33:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:10-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/17/2018; 783 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 10:48:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 628 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:23:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 613 xem 6 lưu
Xem lần cuối 25.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 15:28:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2018; 933 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:44:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 921  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.