VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-31
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 247 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 11:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 914 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:53:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2239 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 1:16:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:49:41
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 863 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 0:5:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 896 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 11:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1068 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 6:9:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 783 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 22:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2018; 1103 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 3:55:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 97 xem
Xem lần cuối 2/10/2020 16:45:11
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 947  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.