VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 696 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 14:46:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
Mục Sư Lê Tự Hiển
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 403 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 16:52:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 3:52:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:12-26; Mác 12:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2019; P: 5/30/2019; 178 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 21:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 590 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 13:53:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:20-22
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 13:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 372 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 11:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2127 xem 36 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 3:19:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 921  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.