VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2060 xem 39 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 17:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 13:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 776 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 13:32:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/22/2020; P: 3/30/2020; 260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 5:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3; Thi-thiên 19:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2020; P: 5/29/2020; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 10:58:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/1/2017; P: 10/9/2017; 1991 xem 31 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 19:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 949 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 5:59:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Ê-sai 58:13-14; Ma-thi-ơ 6:24-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/3/2020; 191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 3:3:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 225 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 981  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.