VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 4154 xem 66 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 4:31:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 12:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 1095 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 12:18:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1081 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 20:39:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 141 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2020; P: 4/24/2020; 292 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 21:11:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/19/2020; P: 4/29/2020; 309 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 1:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 245 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:17-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 810 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 6:2:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 992  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.