VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Sa-mu-ên 12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/29/2018; P: 5/1/2018; 1015 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 6:11:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:24-25; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 485 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 7:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 748 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 13:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:33-37
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/14/2019; 78 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 5:45:33
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 6:28:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 2114 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 4:21:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9665 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 4:6:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 440 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 2:35:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 0:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 921  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.