VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 490 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 7:29:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 14:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 289 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 19:26:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/7/2019; P: 4/8/2019; 222 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 2:59:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 743 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 6:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:7-11,15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/14/2019; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 14:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 636 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 12:8:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 1:7:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 444 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 6:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-12
Pastor Bill Egan
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 366 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 20:23:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 902  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.