VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đa-ni-ên 5:1-30
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/4/2019; P: 8/6/2019; 142 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 50 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:24:25
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 116 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 203 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 17:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:5-11,27-29,66-69
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/28/2019; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 22:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 607 xem 9 lưu
Xem lần cuối 17.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-40
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 119 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 23:13:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/21/2019; P: 8/3/2019; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 17:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:24; 1 Giăng 3:14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/28/2019; P: 7/30/2019; 195 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:23-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 314 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.