VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/6/2020; P: 9/18/2020; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 6:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 18:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/23/2020; P: 8/28/2020; 280 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 11:26:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 23:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 554 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 20:57:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 5:20,23,24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 13:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 618 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 2:45:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:29-43:14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 446 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 4:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 87 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 8:45:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 8:46:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 987  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.