VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 8295 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:54:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 618 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 8:45:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; Thi-thiên 51:10; Ru-tơ 3:10-11; Thi-thiên 62:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/14/2020; P: 7/20/2020; 82 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:46:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 637 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 0:14:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2371 xem 53 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:42:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/8/2020; 55 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 10:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 330 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 20:21:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 563 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 21:29:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 861 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 21:40:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/24/2019; P: 2/28/2019; 795 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 19:39:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  42 / 986  Tiếp  Cuối

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.