VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 11:50:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 1893 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 22:0:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:1:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2156 xem 50 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 20:17:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2212 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 20:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Vương Quốc Sỹ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 341 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 129 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 4:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1342 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 6:21:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1755 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 23:14:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 16:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  42 / 931  Tiếp  Cuối

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.