VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1431 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:54:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 440 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 14:43:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1781 xem 40 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:51:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1328 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 6:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/29/2019; P: 10/24/2019; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 260 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 10:24:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 396 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 22:20:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 15:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2268 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 19:48:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1683 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 2:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  42 / 938  Tiếp  Cuối

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.