VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Sa-mu-ên 2-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 1137 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 6:56:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 19:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2339 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 13:51:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1675 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 5:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/8/2017; 1082 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 13:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 734 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 533 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 19:48:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/7/2019; 410 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 16:49:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 23:0:55
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 358 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 13:26:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 935  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.