VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Taking the next step in Christ
Bước đi bước kế tiếp trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 203 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 9:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuyển từ sự thăm viếng đến sự cư ngụ lâu dài

Thầy Trương Công Đạt
C:8/12/2007; 204 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 16:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/27/2004; 258 xem
Xem lần cuối 11/21/2018 15:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lập những hòn đá kỷ niệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2003; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 11:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm sao để làm chủ tình hình trong năm mới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2004; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 4:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Cung Hiến Thánh Đường
Dedication ceremony (P1)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2007; 210 xem
Xem lần cuối 11/30/2018 1:43:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Con Lễ Vượt Qua

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/16/2008; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 20:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ðấng Christ bị từ bỏ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/21/2004; 253 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2018 20:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước kế tiếp 2

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/6/2003; 261 xem
Xem lần cuối 11/27/2018 17:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Cung Hiến Thánh Đường
Dedication ceremony (P2)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2007; 201 xem
Xem lần cuối 11/30/2018 13:7:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  872 / 873  Tiếp  Cuối

862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.