VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Giê-rê-mi 18:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 504 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 14:18:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/21/2008; 277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 19:38:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2008; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 21:1:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thầy Trương Công Đạt
C:8/5/2007; 307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 11:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2007; 310 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 13:16:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 499 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 6:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/30/2005; 371 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 20:21:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/1/2003; 414 xem 3 lưu
Xem lần cuối 36.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 496 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 9:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 2:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  877 / 894  Tiếp  Cuối

867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.