VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Làm sao giữ sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/11/2004; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 16:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vượt sông cản trở

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/20/2003; 291 xem
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sốt sắng trong sự bảo vệ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2007; 224 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 16:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận để chuyển Lửa Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2006; 230 xem
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiếm giữ và giữ cho thanh sạch

Thầy Mai Tan David
C:4/10/2005; 258 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 14:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Xức Dầu - The Anointing

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2007; 211 xem
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xây Nhà Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/4/2004; 272 xem
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những lời chứng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/16/2003; 296 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dầu mới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/30/2006; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Taking the next step in Christ
Bước đi bước kế tiếp trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 211 xem
Xem lần cuối 1/22/2019 6:52:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  878 / 880  Tiếp  Cuối

868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.