VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Ê-sai 43:22-44:23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/9/2014; 131 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 4:39:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2006; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 11:29:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:21-29
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/16/2014; 132 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 23:49:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20-21
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 11:7:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/20/2003; 413 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 15:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 152 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 11:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:28:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2003; 400 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2019 21:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:32
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/19/2004; 366 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 3:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:40:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  879 / 895  Tiếp  Cuối

869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.