VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 8:43-48
Mark Rivera
C:4/13/2014; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 18:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/8/2009; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 16:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:10-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 659 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 9:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 659 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 11:11:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2008; 363 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 21:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 16:28:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/23/2007; 396 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 17:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/1/2010; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 23:57:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 28:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 22:54:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 224 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 19:44:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  886 / 926  Tiếp  Cuối

876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.