VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/11/2019; P: 1/15/2019; 288 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 20:57:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 18:51:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 379 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 1:59:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 225 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 7:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 20:14:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 15:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 6:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 173 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 11:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 235 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 17:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 894  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.