VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 147 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 6:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 187 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 1:6:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 2:24:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 238 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:48:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/23/2019; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2019; 466 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:7:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 169 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 17:17:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 2:54:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:9-10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:1-3; Lu-ca 8:2-3; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/2/2019; P: 6/20/2019; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 21:2:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 460 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 930  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.