VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 227 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 21:21:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 3:52:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 15:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 6:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 175 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 4:55:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 14:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/13/2019; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 59.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 200 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 2; Giê-rê-mi 1:11-12; 2 Cô-rinh-tô 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2019; P: 1/11/2019; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 9:35:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 281 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 16:55:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 895  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.