VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:45:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:6-8; Mác 8:31-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 17:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 270 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 19:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 20:12:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 14:18:32
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-3
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 20:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 235 xem
Xem lần cuối 3/24/2019 14:7:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 952 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 17:24:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 584 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 16:55:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 14:26:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 894  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.