VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Sử-ký 28:9-12,19-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-17,21-23
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 345 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 16:19:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 750 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:55:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:26-27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/8/2019; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 3:45:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 162 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 3:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 538 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:39:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 7:27:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 97 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.