VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 88 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 22:17:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/20/2019; P: 1/25/2019; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 23:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 366 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:42:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 624 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 21:1:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 11:3:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:12:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28b
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 485 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 1:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 15:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.