VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Người Bạn Lúc Nửa Đêm

Lu-ca 11:5-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/18/2018; 209 xem 9 lưu
Xem lần cuối 32.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 11:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/18/2018; 127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu

Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu

Ê-phê-sô 1:7; Khải-huyền 1:4-6; Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/4/2018; P: 11/15/2018; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Vào Đền Thờ

Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 3:30:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Và Tiêu Chuẩn Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:13:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gặp Chúa

Gặp Chúa

Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 59.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.