VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/30/2019; P: 3/31/2019; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:20:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 27:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/24/2019; P: 3/31/2019; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 17:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/28/2019; P: 3/29/2019; 209 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 14:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 289 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 13:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 224 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 7:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-12
Pastor Bill Egan
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 361 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 10:47:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 242 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 17:23:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 360 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 21:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19–31
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/24/2019; P: 3/25/2019; 151 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 13:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-16; Mác 10:32-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/24/2019; P: 3/25/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 8:13:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.