VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ba Sự Sống Khác Nhau

Mác 6:14-29
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:28:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Cây Vả- Ba Hạng Tín Đồ

Ma-thi-ơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1894 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:28:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đặc Tánh Của Lãnh Đạo

Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1398 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 12:47:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đóng Ấn Hay Không Đóng Ấn

Khải-huyền 7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3101 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:12:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sáu Cái Ấn

Khải-huyền 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2726 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3152 xem 38 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phiên Tòa Chung Thẩm

Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2552 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Biết Ngày Nào

Ma-thi-ơ 24:32-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3164 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:12:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vua Hồi Lai

Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2812 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Và Tận Thế Ii

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2881 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  878 / 881  Tiếp  Cuối

868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.