VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xa-cha-ri 26:17-29; 1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2628 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 7:23:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 8:0:40
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1333 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 18:20:16
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2071 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 5:53:41
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1588 xem
Xem lần cuối 3/13/2019 12:43:26
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2519 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 15:1:59
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1940 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 20:3:39
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 21:57:10
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 6:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2412 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 23:45:21
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 3302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 17:5:25
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  886 / 894  Tiếp  Cuối

876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.