VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Hê-bơ-rơ 11:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/8/2019; P: 9/10/2019; 218 xem 6 lưu
Xem lần cuối 57.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 556 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2005; 1268 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:6-9; 2 Sa-mu-ên 15:23-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/18/2010; 1332 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:12-21; Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/26/2014; 1526 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2011; 830 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-8
Mục Sư Phan Minh Hội
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 644 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 603 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 156  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.