VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/23/2011; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.08 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 546 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 531 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 1176 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 398 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.64 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/7/2010; 1365 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/29/2011; 763 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/16/2014; 498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 160  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.