VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Các Vua 2:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1559 xem 24 lưu
Xem lần cuối 18.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2013; 1361 xem 13 lưu
Xem lần cuối 37.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/21/2012; 1050 xem 8 lưu
Xem lần cuối 48.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/4/2012; 1105 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1330 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.76 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:17-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/10/2009; 2283 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/21/2013; 601 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.53 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2014; 613 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 874 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1020 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.