VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 468 xem 3 lưu
Xem lần cuối 22.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/25/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:28-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/14/2017; P: 5/17/2017; 539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 958 xem
Xem lần cuối 3.27 phút
Xem  Chia sẻ
Gia-cơ 1:18-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/13/2009; 1633 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 812 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 289 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2011; 657 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 665 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.