VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 13:3-8,17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 267 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.50 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 551 xem 8 lưu
Xem lần cuối 53.50 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/23/2014; 830 xem 4 lưu
Xem lần cuối 59.50 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:4-6
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.04 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 2055 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1028 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 2409 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1338 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 941 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16.21-23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.