VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 334 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1246 xem 18 lưu
Xem lần cuối 30.47 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/20/2018; 350 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 473 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 515 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 768 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4.49 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 758 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 48 xem
Xem lần cuối 5.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 12 xem
Xem lần cuối 5.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:51-54
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 43 xem
Xem lần cuối 7.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 127  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.