VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
C:7/4/2005; 2896 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1330 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2012; 795 xem
Xem lần cuối 6.17 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/30/2014; 186 xem
Xem lần cuối 7.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/15/2019; P: 10/13/2019; 84 xem
Xem lần cuối 7.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 470 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.69 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
MSNC Trần Việt Dũng
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-31
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 154  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.