VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/30/2009; 1727 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.30 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
C:9/4/2011; 2717 xem 10 lưu
Xem lần cuối 39.31 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:13a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/25/2011; 2103 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1345 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.79 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:26; Truyền-đạo 9:1
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:5/22/2011; 1411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 756 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 393 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/2/2012; 579 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2008; 3148 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.