VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/19/2012; 1053 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 332 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 9:1-10:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2013; 509 xem
Xem lần cuối 3.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 924 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/6/2008; 2227 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/1/2015; P: 2/3/2015; 1548 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/21/2013; 2640 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/16/2013; 1409 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/21/2017; P: 12/26/2017; 165 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2012; 1487 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 185  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.