VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 221 xem 7 lưu
Xem lần cuối 16.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 53.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-6; Rô-ma 8:34-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 490 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Pastor Doug Kellum
C:9/11/2011; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 437 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:8-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 706 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.11 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 272 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:11-22
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 970 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2010; 332 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1405 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 162  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.