VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1617 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/16/2017; P: 4/22/2017; 962 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2014; 788 xem 4 lưu
Xem lần cuối 52.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:9/29/2013; 539 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1374 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 957 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 336 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/10/2013; 483 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.08 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.