VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/28/2013; 1194 xem 7 lưu
Xem lần cuối 13.35 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 2 xem
Xem lần cuối 1.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1214 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 85
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 428 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17; Rô-ma 8:23-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/24/2014; 435 xem
Xem lần cuối 4.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 778 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:11-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 597 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2008; 3330 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:18-4:5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/28/2011; 978 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.