VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/16/2014; 1868 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1230 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/6/2013; 1023 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1801 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/18/2012; 822 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 6 xem
Xem lần cuối 5.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 157  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.