VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1490 xem 11 lưu
Xem lần cuối 14.41 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1090 xem
Xem lần cuối 17.43 giây
Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2009; 2141 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 353 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1498 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1590 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1542 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9.1-3,24-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 175 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/24/2013; 1405 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.