VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 2:4-5; 1 Cô-rinh-tô 4:20; Ma-thi-ơ 6:10; Mác 16:15-20; Giăng 3:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/18/2013; 1371 xem 14 lưu
Xem lần cuối 21.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 712 xem 6 lưu
Xem lần cuối 45.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/23/2016; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 857 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-8; Thi-thiên 25:12-14; 1 Giăng 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2013; 1961 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 296 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 596 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 331 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 232 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 159  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.