VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.07 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1529 xem 13 lưu
Xem lần cuối 31.09 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1450 xem 2 lưu
Xem lần cuối 34.09 giây
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2008; 2178 xem
Xem lần cuối 1.40 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/30/2013; 1465 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2111 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/29/2006; 2463 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2019 xem 31 lưu
Xem lần cuối 5.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:27-31
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 445 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.