VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 494 xem
Xem lần cuối 26.83 giây
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/19/2014; 689 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/2/2009; 837 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.11 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/25/2013; 1139 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2009; 1221 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1503 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:5-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/3/2013; 2488 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 496 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-24
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:10/27/2014; P: 12/15/2014; 547 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.