VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2011; 1974 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.62 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 449 xem 5 lưu
Xem lần cuối 16.63 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:14-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:3/10/2019; 127 xem
Xem lần cuối 1.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 701 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:4-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/6/2014; 580 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2265 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2009; 3423 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 596 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 781 xem
Xem lần cuối 4.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 163  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.