VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1011 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 838 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 365 xem 7 lưu
Xem lần cuối 23.71 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 1040 xem 30 lưu
Xem lần cuối 40.71 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2010; 2246 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/23/2011; 405 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1490 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1090 xem
Xem lần cuối 5.33 phút
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.