VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1479 xem 1 lưu
Xem lần cuối 16.03 giây
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84.4-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 456 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1293 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.20 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Phi-líp 1:21a
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/16/2017; P: 4/22/2017; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1617 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/16/2017; P: 4/22/2017; 962 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2014; 788 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.