VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 911 xem 5 lưu
Xem lần cuối 51.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor Kevin Kinchen
C:4/27/2008; 243 xem
Xem lần cuối 1.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 658 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 2052 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 872 xem
Xem lần cuối 1.95 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1438 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3.73 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 5/3/2016; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 587 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 222 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 202  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.