VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2016; P: 8/3/2016; 1265 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 404 xem 5 lưu
Xem lần cuối 30.55 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 136 xem
Xem lần cuối 2.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2009; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-36; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/4/2009; 1993 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/21/2014; 1639 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 256 xem
Xem lần cuối 10.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 874 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12; Gia-cơ 5:7-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/28/2011; 953 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 136  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.