VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đa-ni-ên 5:17-30; Thi-thiên 104:29-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/16/2014; P: 11/17/2014; 733 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/19/2010; 2112 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8.97 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1122 xem 14 lưu
Xem lần cuối 25.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2008; P: 5/18/2014; 2671 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 526 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-7
MSNC Trần Việt Dũng
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-14
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:10/7/2018; P: 11/12/2018; 202 xem
Xem lần cuối 3.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 575 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:1-7; 2 Cô-rinh-tô 1:18-22
Mục Sư Ansary Aboubakare
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 633 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.