VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 14:1-17
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:8/5/2012; 1016 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1322 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2155 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1612 xem 32 lưu
Xem lần cuối 4.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Pastor Kenneth Mulkey
C:2/10/2011; 1583 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/26/2010; 1851 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/20/2018; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 604 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11; Thi-thiên 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 80 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.