VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 43 xem
Xem lần cuối 36.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 987 xem 17 lưu
Xem lần cuối 43.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2012; 3102 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/25/2014; P: 6/1/2014; 1140 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 248 xem
Xem lần cuối 2.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/30/2006; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12; Giăng 20:1-9,19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 18 xem
Xem lần cuối 5.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-6
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/9/2013; 360 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 437 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 126  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.