VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gia-cơ 1:22
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/13/2019; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.52 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:11-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 388 xem 5 lưu
Xem lần cuối 31.54 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 777 xem 11 lưu
Xem lần cuối 43.54 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/29/2010; 417 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 734 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 714 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1023 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 1106 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 598 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.