VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sáng-thế Ký 1:26-31; Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/25/2019; P: 10/13/2019; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 2019 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10.25 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1557 xem 17 lưu
Xem lần cuối 18.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 488 xem 10 lưu
Xem lần cuối 35.25 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/14/2008; 1560 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.50 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.40 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Các Vua 9:30-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/24/2013; 1443 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:10/20/2019; P: 10/22/2019; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.27 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2015; P: 9/5/2015; 1904 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:15-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/7/2009; 847 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 182  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.