VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2 :1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2014; P: 12/30/2014; 505 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.55 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/27/2014; 1336 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10567 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 997 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/19/2012; 2207 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 96 xem
Xem lần cuối 4.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1944 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 162  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.