VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 986 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-8:1a
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/4/2017; P: 6/5/2017; 527 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 902 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/19/2014; 2396 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 510 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/13/2008; 2466 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2009; 2569 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
MSNC Trần Việt Dũng
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:6-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:4/8/2018; P: 2/8/2018; 909 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/25/2009; 1426 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 165  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.