VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/10/2013; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 41.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12; Lu-ca 24:36-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1885 xem 19 lưu
Xem lần cuối 43.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 57:14-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/2/2008; 1618 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 646 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:4/15/2012; 878 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/20/2014; 1659 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1705 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 21:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1488 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.24 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 695 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 133  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.