VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 21:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2008; P: 5/18/2014; 2671 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 526 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-7
MSNC Trần Việt Dũng
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-14
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:10/7/2018; P: 11/12/2018; 202 xem
Xem lần cuối 3.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 575 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:1-7; 2 Cô-rinh-tô 1:18-22
Mục Sư Ansary Aboubakare
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 633 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 935 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 1018 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 667 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.