VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2007; 3389 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2548 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/21/2012; 1052 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:32-43
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:4/17/2011; 1890 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.16 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-45
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 826 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 23:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 262 xem
Xem lần cuối 5.62 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/30/2014; 1940 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1416 xem 35 lưu
Xem lần cuối 7.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 134  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.