VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2010; 2246 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11.19 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 33.19 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/23/2011; 405 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-21
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/19/2013; 1490 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-18
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1090 xem
Xem lần cuối 1.95 phút
Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2009; 2141 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 353 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1498 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1590 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.