VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1293 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 421 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 1106 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/27/2009; 301 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2004; 2465 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2016; P: 9/20/2016; 1692 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.02 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 96
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/28/2013; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/9/2013; 1425 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-2
Pastor Doug Kellum
C:4/15/2012; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2; Giăng 13:13; Giăng 3:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 530 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.