VietChristian
VietChristian
httl.org

Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 18.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/27/2011; 667 xem 8 lưu
Xem lần cuối 42.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/6/2015; P: 9/10/2015; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1580 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:5-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1062 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:16-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 680 xem
Xem lần cuối 3.56 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 731 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/3/2014; 368 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/15/2013; 1491 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 133  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.