VietChristian
VietChristian
httl.org

Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1161 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 6:15:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/22/2012; 900 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 11:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 732 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 5:21:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 624 xem
Xem lần cuối 9/9/2019 15:41:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 774 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 11:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1073 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 4:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 890 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 22:14:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/10/2012; 778 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 6:28:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 930 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 12:4:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 14:59:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.