VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1180 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 9:15:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/22/2012; 921 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 22:11:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 754 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 19:44:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 640 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 23:29:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 800 xem
Xem lần cuối 11/27/2019 19:27:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/24/2012; 1089 xem
Xem lần cuối 12/5/2019 16:38:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 905 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 14:26:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/10/2012; 792 xem
Xem lần cuối 11/30/2019 18:40:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 947 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 15:50:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:13-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/27/2012; 825 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 7:0:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.