VietChristian
VietChristian
nghe.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 616 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 0:10:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1083 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 19:0:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 819 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 8:38:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 779 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 11:4:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2013; 753 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 20:36:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2013; 527 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 10:36:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2013; 795 xem
Xem lần cuối 9/6/2019 13:12:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 775 xem
Xem lần cuối 9/3/2019 19:25:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 812 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 3:19:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 727 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 6:34:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.