VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 644 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 21:46:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1122 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 19:49:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/12/2013; 838 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 17:13:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 10:15:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/28/2013; 765 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 17:45:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/21/2013; 544 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 15:32:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2013; 818 xem
Xem lần cuối 12/4/2019 22:2:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 790 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:49:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2013; 827 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 2:58:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/17/2013; 753 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 17:42:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.