VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 586 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 5:20:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/3/2013; 746 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 4:6:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:7-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/24/2013; 774 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 6:31:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 692 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 7:40:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/10/2013; 905 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 0:53:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:5-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/3/2013; 642 xem
Xem lần cuối 1/21/2020 13:47:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/27/2013; 924 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 7:44:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/20/2013; 868 xem
Xem lần cuối 1/21/2020 18:58:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/13/2013; 780 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 9:9:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/6/2013; 749 xem
Xem lần cuối 1/20/2020 4:52:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.