VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 557 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 15:11:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/3/2013; 716 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 10:31:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:7-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/24/2013; 742 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 18:21:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 657 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 20:55:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/10/2013; 865 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 21:2:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:5-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/3/2013; 622 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 20:30:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/27/2013; 897 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 2:3:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/20/2013; 836 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 22:57:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/13/2013; 749 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 1:10:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/6/2013; 718 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 1:26:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.