VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-xơ-tê 2:1-25
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/3/2014; P: 11/21/2014; 541 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 11:2:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1:1-22; Ê-xơ-tê 2:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/22/2014; P: 11/21/2014; 604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 4:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/26/2014; P: 11/21/2014; 476 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 23:44:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:18-35
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/8/2014; P: 8/17/2014; 1004 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 8:54:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 635 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 6:15:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/15/2013; 542 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:1:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:11/10/2013; 565 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 5:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:10/20/2013; 671 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 22:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/15/2013; 561 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 4:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/1/2013; 559 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 13:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.